PROGRAM ROZWOJU CKPiDN W MIELCU
na lata 2012 – 2015
z perspektywą na lata 2016 – 2018

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespołem dwóch placówek: istniejącego od 1997 roku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz powołanego uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 roku Powiatowego Ośrodka Metodycznego.

Cele i zadania CKPiDN zostały określone w Statucie w następujący sposób:

 1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 2. Powiatowy Ośrodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Powiatowy Ośrodek Metodyczny organizuje powiatowy system doradztwa pedagogicznego w drodze wzajemnych porozumień pomiędzy organami prowadzącymi szkoły w powiecie mieleckim i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją.
 3. Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. W Centrum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki.

Misja
Misją CKPiDN jest utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli oraz pozostałych osób dorosłych, a także potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia praktyczne w specjalistycznych laboratoriach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia;
 • uznając, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym;
 • promując uczenie się przez całe życie, organizujemy dla osób dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Powiatowy Ośrodek Metodyczny posiada akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych posiada także wiele kursów zawodowych.

Wszelkie formy działalności edukacyjnej są realizowane na podstawie wewnętrznej procedury jakości. Wszystkie zajęcia są monitorowane oraz ankietowane. Dla większych przedsięwzięć (projektów) są prowadzone badania ewaluacyjne, które następnie są podsumowywane w formie publikowanego raportu. Sformułowane wnioski stanowią podstawę do modyfikowania oferty programowej oraz działań logistycznych.

Istotą działalności CKPiDN, stanowiącego zespół dwóch placówek, jest zadaniowa organizacja pracy. Oznacza to, że każde działanie jest projektem, który posiada swój zespół zadaniowy kierowany przez koordynatora, a w przypadku organizacji roku szkolnego (realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, w tym przydział czynności, rozkład zajęć, nadzór pedagogiczny) przez zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych.

Ważnym elementem rozwoju placówki, wpisującym się w wizję społeczeństwa informacyjnego, będzie dalsze upowszechnianie e-learningu. Między innymi w tym celu część zajęć dydaktycznych dla młodzieży będzie realizowana z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dostępnych zdalnie.

 

Zasady korzystania z oferty placówki opierają się na:

 • przekazaniu do powszechnej wiadomości (strona internetowa, informator, plakaty, ogłoszenia prasowe, pisma do dyrektorów szkół) informacji o projekcie edukacyjnym, kursie, formie doskonalenia, warsztatach metodycznych, konsultacjach, itp.;
 • precyzyjnym wskazaniu odbiorcy usługi edukacyjnej oraz zasadach finansowania (płatne przez uczestnika, zakład pracy, organ prowadzący szkołę, środki unijne lub bezpłatnie – w ramach subwencji oświatowej);
 • przyjmowaniu i monitorowaniu zapisów – czynimy to za pośrednictwem Internetu (poczta elektroniczna, formularze zgłoszeniowe na stronie www).

Cele strategiczne na lata 2012-2015

Celem strategicznym Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, w coraz większym stopniu opartego na nowoczesnych technologiach wytwarzania oraz konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cele strategiczne – nakierowane na podniesiecie jakości kształcenia:

 1. Włączenie w strukturę CKPiDN nowej bazy dydaktycznej utworzonej w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technik Wytwarzania – Powiat Mielecki”.
  1. zaproponowanie wyposażenia specjalistycznych laboratoriów we współpracy z mieleckim przemysłem – wykaz laboratoriów:
  2.  - Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM;
    - Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek numerycznych;
    - Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających;
    - Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemysłowych CNC;
    - Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali;
    - Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo;
    - Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich;
    - Laboratorium badań nieniszczących;
    - Laboratorium mechatroniki;
    - Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”;


   Kliknij karte laboratorium w celu powiększenia


  3. zwiększenie liczby zatrudnionych nauczycieli (w stosunku do roku szkolnego 2011/2012) w związku z realizacją projektu „RCTNTW – Powiat Mielecki”,
  4. przygotowanie nauczycieli do pracy w nowoczesnych pracowniach RCTNTW, m.in. poprzez organizowanie straży w innowacyjnych zakładach pracy, wizyty studyjne w innych krajach, uczestnictwo w specjalistycznych kursach zawodowych,
  5. zainicjowanie polityki zatrudniania nowych nauczycieli zawodu – absolwentów wyższych uczelni technicznych, inżynierów (pracujących w przemyśle), którzy ukończyli studia podyplomowe pedagogiczne.
 2. Opracowanie programów kształcenia zawodowego – wychodzących naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy.
 3. Wypracowanie modelu efektywnego zarządzania placówką poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi – wdrożenie koncepcji zarządzania Lean zakładającej m.in. racjonalizację zadań obejmującą organizację zajęć dydaktycznych, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nauczycielami i trenerami oraz personelem obsługi, jak też kształtowania pozytywnych kontaktów w relacji uczeń-nauczyciel.
 4. Nawiązanie partnerskiej współpracy z zakładami pracy, instytucjami rynku pracy, szkołami, placówkami naukowymi oraz innymi ośrodkami dokształcania dorosłych:
  1. nawiązanie współpracy z uczelniami, między innymi Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
  2. podpisanie porozumień ze wszystkimi organami prowadzącymi placówki oświatowe w powiecie mieleckim;
  3. podpisanie porozumień ze szkołami;
  4. zacieśnianie współpracy z (kluczowymi dla CKPiDN) instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz zakładami pracy;
  5. rozwijanie współpracy z pozostałymi akredytowanym na terenie województwa placówkami doskonalenia nauczycieli: Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej – Wszechnica w Krośnie;
  6. opracowanie czytelnych procedur współpracy oraz zasad korzystania z oferty placówki.
 5. Wdrożenie nowych innowacyjnych metod nauczania:
  1. upowszechnienie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, jako narzędzia wspomagającego proces uczenia się;
  2. upowszechnianie platform e-learningowych;
  3. tworzenie kursów e-learningowych i docelowo upowszechnienie ich na portalu Powiatowe Zasoby Edukacyjne;
  4. wprowadzanie elementów e-learningu do kursów prowadzonych metodami tradycyjnymi.
 6. Popularyzowanie wśród uczestników szkoleń zewnętrznych certyfikatów potwierdzających uzyskiwanie konkretnych umiejętności i kompetencji:
  1. wdrażanie w ramach Centrum Egzaminacyjnego ECDL kolejnych produktów, w tym m.in. ECDL e-Citizen, ECDL-CAD, a w przyszłości ECDL e-Nauczyciel;
  2. podjęcie starań związanych z utrzymaniem Akademii Sieci Cisco;
  3. doskonalenie organizacji egzaminów zewnętrznych w zawodach „operator obrabiarek skrawających”, „technik informatyk” i innych.
 7. Z racji ograniczonej liczby doradców metodycznych, zainicjowanie starań o stworzenie systemu e-doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
  1. wprowadzenie na stałe do rocznych planów pracy konferencji naukowej inaugurującej nowy rok szkolny „Budowanie szkolnej społeczności uczącej się” oraz konferencji tematycznych wynikających z bieżących potrzeb;
  2. zaproszenie do współpracy specjalistów z różnych dziedzin, wywodzących się spoza środowiska mieleckiego;
  3. wykorzystanie strony internetowej placówki do komunikowania się z nauczycielami, m.in. poprzez stałe prezentowanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej, przyjmowanie zapisów, prezentowanie sprawozdań z konferencji, prowadzenie forów dyskusyjnych.
 8. Ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb uczniów, słuchaczy, nauczycieli oraz innych klientów CKPiDN m.in. poprzez korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Perspektywa na lata 2016-2018


Nowe wyzwania [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Podrozdział 6.2. Edukacja szkolna. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2013 roku, Poz. 640.]

 1. W odniesieniu do kształcenia zawodowego uczniów oraz słuchaczy: „W perspektywie kolejnych lat niezbędne jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Dlatego konieczne jest doskonalenie modelu kształcenia zawodowego oraz promocja kształcenia zawodowego, tak aby w większym stopniu odpowiadało na potrzeby nowoczesnego rynku pracy oraz zapewniało nabywanie kompetencji kluczowych, które będą mogły być rozwijane (uzupełniane) w czasie aktywności zawodowej. W tym kontekście konieczny jest dalszy rozwój modelu nowej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zapewniającej zdobycie kompetencji kluczowych, oraz angażującej w większym stopniu pracodawców w proces kształcenia praktycznego uczniów. Konieczny jest też rozwój poradnictwa edukacyjnozawodowego w szkołach (od poziomu gimnazjum) i w placówkach systemu oświaty”.
 2. W odniesieniu do doskonalenia zawodowego nauczycieli: „…na obecnym etapie rozwoju polskiej oświaty coraz bardziej kluczowy jest rozwój samych szkół jako organizacji uczących się. Po pierwsze, kluczowe jest tu doskonalenia metod nauczania i jakość pracy nauczycieli. […] mocniej rozpowszechniać uczenie się nauczycieli od siebie nawzajem […]”.
 3. W odniesieniu do podejmowania innych inicjatyw edukacyjnych: „Podstawowymi wyznacznikami dla zamian w oświacie do 2020 roku powinny być, po pierwsze, większe wsparcie i rozwój uczniów o wybitnym potencjale […] Kluczowe jest odniesienia się do metod kształcenia i treści programowych […] Wymaga to także szerszego otwarcia szkoły na zajęcia edukacyjne organizowane poza obowiązkowym wymiarem zajęć”.

Rozszerzenie programu rozwoju CKPiDN na lata 2016 – 2018 wynika z realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także zaplanowanych przez CKPiDN kolejnych inicjatyw:

 • Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim. Projekt wpisuje się w nową koncepcję doskonalenia zawodowego nauczycieli opartą na tworzeniu sieci współpracy i samokształcenia oraz wspierania rozwoju szkół przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,
 • Podkarpacie stawia na zawodowców. Projekt zakłada dostosowanie mieleckiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy między innymi poprzez staże uczniów w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz doposażenie bazy dydaktycznej,
 • Mielec stawia na zawodowców. Program zakłada (w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020) dalsze podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych,
 • Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Projekt zakłada rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukowych, wyobraźni i kreatywności oraz umiejętności technicznych, a także przygotowanie ich do przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia.

Nowe cele strategiczne i działania

Cele i zadania CKPiDN zapisane w Statucie wskazują obecnie na trzy kluczowe aktywności, dla których sformułowano następujące trzy cele strategiczne:

Cel 1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących.

Działania: [Na podstawie dokumentu „Diagnoza potrzeb w związku z planowaną realizacją projektu „Mielec stawia na zawodowców”"  w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020.]
Zdiagnozowany problem wskazuje na inne oczekiwania mieleckich szkół zawodowych w stosunku do ucznia w związku z wymaganiami egzaminacyjnymi, a innymi oczekiwaniami ze strony pracodawców, którzy oczekują, że zaraz po ukończeniu szkoły uczeń powinien być przygotowany do wejścia na rynek pracy. Tak naprawdę możemy jedynie skrócić okres adaptacji do osiągnięcia wymaganej sprawności na stanowisku pracy. Aby tak się stało, planowane są następujące dodatkowe działania (ponad obowiązujące programy nauczania) towarzyszące kształceniu młodzieży:

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej, aby możliwe było przeprowadzenie egzaminów zawodowych w następujących kwalifikacjach:
  • M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających;
  • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
  • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
  • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
  • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych baz danych oraz administrowanie bazami;
  • E.03 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych;
  • A.54 – Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
 2. Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli z uwzględnieniem następujących form wsparcia: studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, staże w zakładach pracy, uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia [Proponowane kierunki doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji merytorycznych, metodycznych oraz kompetencji miękkich znajdują się w dokumencie opisanym w poprzednim przypisie.]:
  • studia podyplomowe z: programowania obrabiarek sterownych numerycznie, inżynierii oprogramowania, aplikacji internetowych z elementami grafiki komputerowej;
  • szkolenia w zakresie: oprogramowania do wspomagania projektowania i wytwarzania, programowania robotów, programowania sterowników PLC, napędów układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych, bezpieczeństwa sieci, grafiki komputerowej ;
  • sieci współpracy poświęcone metodyce nauczania przedmiotów zawodowych, technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz e-learningowi w kształceniu zawodowym;
  • staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach skupionych w Specjalnej Strefie Ekono-micznej.
 3. Zaoferowanie uczniom dodatkowych zajęć w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji otoczenia społeczno-gospodarczego:
  • specjalistyczne kursy zawodowe obejmujące zagadnienia z dziedzin informatycznych, mechatronicznych, mechanicznych, spawalnicznych, grafiki komputerowej;
  • kursy z elementami e-learningu przygotowujące do studiów wyższych;
  • wakacyjne staże w innowacyjnych zakładach pracy;
  • wdrożenie w CKPiDN nowego modelu organizacji praktyk zawodowych polegającego na zespołowej realizacji projektu dotyczącego wykonania określonego elementu technicznego lub urządzenia.
 4. Dalsze zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dopasowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy:
  • tworzenie klas patronackich w szkołach zawodowych;
  • współpraca w dostosowaniu oferty edukacyjnej w mieleckich szkołach zawodowych i CKPiDN do potrzeb mieleckiego rynku pracy;
  • modyfikacja programów nauczania, która uwzględni dodatkowe treści i umiejętności wskazane przez pracodawców;
  • wdrożenie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w SSE z mieleckimi szkołami zawodowymi i CKPiDN;
  • promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
  • organizowanie we współpracy  z przedsiębiorcami szkoleń zawodowych dla pracowników

Cel 2

Podniesienie jakości doskonalenia nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w Powiecie Mieleckim, nakierowanego na indywidualizację wsparcia poszczególnych szkół i międzyszkolną współpracę nauczycieli.

Działania:
Wyniki licznych badań wskazują na wzrost kompetencji polskiej młodzieży w różnych dziedzinach. Wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów mają dobrze przygotowani nauczyciele. [Informacja na temat wyników międzynarodowych badań edukacyjnych, w których polska bierze udział w ramach współpracy z organizacją współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) oraz z międzynarodowym stowarzyszeniem oceny osiągnięć edukacyjnych (IEA), Warszawa, czerwiec 2014 r.]. Jednak wymogi współczesnego świata wskazują na inne/dodatkowe umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania młodego człowieka w dorosłym życiu. Chodzi tu o umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywnego i krytycznego myślenia, uczenia się, samoorganizacji, współpracy w grupie i przedsiębiorczości. Organizacja i sposób edukacji we współczesnej polskiej szkole nie sprzyja nabywaniu przez uczniów takich umiejętności, tak więc zmiany w polskiej szkole są konieczne i stanowią dla niej duże wyzwanie. Wyzwania te przekładają się na działania placówki:


 1. Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli nakierowanych na kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie: twórczego i krytycznego myślenia, samoorganizacji, skutecznego komunikowania się, pracy zespołowej oraz przedsię-biorczości [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Podrozdział 3.2. Etap życia: Edukacja szkolna. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2013 roku, Poz. 640.].
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych poprzez współpracę i uczenie się nauczycieli od siebie nawzajem w tworzonych międzyszkolnych sieciach współpracy i samodoskonalenia (problemowych, tematycznych i przedmiotowych) [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Podrozdział 6.2. Edukacja szkolna. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2013 roku, Poz. 640.].
 3. Podniesienie kompetencji szkół w zakresie diagnozowania potrzeb szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wdrożenia wiedzy i umiejętności nabytych w czasie realizacji szkoleń.

Od stycznia 2016 r. Powiatowy Ośrodek Metodyczny działający w strukturze CKPiDN Mielec zobligowany jest do realizacji nowego rozporządzenia o działalności placówek doskonalenia nauczycieli. W działalności tej ośrodek wykorzysta doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektu "Nowa jakość doskonalenia wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim", który był pilotażem zmian w ogólnopolskim systemie doskonalenia nauczycieli. W oparciu o Porozumienie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, POM będzie realizował wspólne działania z wojewódzką placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Cel 3

Upowszechnienie, promocja i popularyzacja nauki poprzez rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności technicznych.

Działania:
„Powszechny system edukacji funkcjonuje w niezmienny sposób od wielu lat, nie dostrzegając szans wynikających z postępu technologicznego. W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do jego unowocześnienia […]. Zajęcia pobudzające kreatywne myślenie, innowacyjność, a także umiejętność współpracy w zespole wyposażą uczniów w kompetencje doceniane i poszukiwane na rynku pracy” [Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.]. Planowane są następujące działania:


 1. Zorganizowanie dla zainteresowanych uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych dodatkowych zajęć w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” z zakresu szeroko rozumianej techniki, m. in.:
  1. Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
  2. Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów uczestniczących w zajęciach z modelarstwa lotniczego i kosmicznego;
  3. Laboratorium budowy i programowania robotów dla uczniów gimnazjów;
  4. Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilotażu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Merytorycznym oraz organizacyjnym partnerem tych zajęć jest Mieleckie Stowarzyszenie Lotnicze EPML Spotters;
  5. Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej dla uczniów gimnazjów.
 2. Działania związane z promocją nauki i techniki w regionie:
  1. Organizowanie każdego roku Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki - obejmujące następujące działania:
   • Pokazy (cześć wystawiennicza), doświadczenia, eksperymenty, wystawy – dla grup zorganizowanych z mieleckich szkół;
   • Konkursy zawodowe i z wiedzy technicznej – dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ;
   • Wykłady popularno–naukowe poświęcone lotnictwu i kosmonautyce oraz robotyce – dla uczniów z mieleckich szkół;
   • Warsztaty rozwijające zainteresowania techniczne – dla uczniów mieleckich szkół;
   • Warsztaty metodyczne – dla nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego;
   • Konferencja popularyzująca szkolnictwo zawodowe „Mielec stawia na zawodowców – dla przedstawicieli szkół, samorządów, podmiotów gospodarczych, instytucji rynku pracy, uczelni wyższych.
  2. Udział w Mieleckich Targach Edukacyjnych;
  3. Wspieranie Politechniki Dziecięcej, której działania są skierowane do uczniów szkół podstawowych.