PROBLEMY WYCHOWAWCZE W PRACY NAUCZYCIELA

4 WRZEŚNIA 2010 ROKU W GODZINACH 10:00 - 13:30

Organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Współorganizatorzy:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

Termin: 4 września 2010 w godzinach 10.00 – 13.30

Miejsce: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 1

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy z przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego, doradcy metodyczni z województwa podkarpackiego, pracownicy powiatowego i gminnych ośrodków pomocy społecznej

Kontekst:
W szkole często słyszana jest opinia, że nauczyciele borykają się z wieloma problemami wychowawczymi. „…Skuteczne przezwyciężanie pojawiających się w szkole trudności wychowawczych wymaga nie tylko określonych działań wobec danego ucznia czy grupy uczniów, ale stworzenia warunków, w których poszczególne działania mogą być skuteczne. Pierwszym z tych warunków jest przygotowanie nauczycieli, którzy są dojrzali osobowościowo oraz kompetentni od strony psychopedagogicznej. Dojrzałość oznacza tu przede wszystkim zdolność wychowawców do zrozumienia i pokochania swoich wychowanków. Pedagog to ktoś, kto rozumienie całego wychowanka i kto potrafi towarzyszyć mu w rozwoju z miłością i cierpliwością, a jednocześnie ze stanowczością i poczuciem realizmu…”.
/dr ks. Marek Dziewiecki/

Na konferencji zostaną przedstawione główne problemy wychowawcze dzieci i młodzieży na poszczególnych poziomach edukacyjnych oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Badania wskazują, że wiele jest przyczyn trudności wychowawczych. Jedne mają swoje podłoże w środowisku, w którym dziecko dojrzewa i rozwija się, inne znowu to tzw. przyczyny wrodzone. Okazuje się, że ciągle dominującą rolę w wychowaniu pełni rodzina, a rolą nauczyciela jest wspieranie rodziców w procesie wychowania. Duże znaczenie w zapobieganiu i przezwyciężaniu zaburzeń w zachowaniu ma współpraca rodziców uczniów z nauczycielami, pedagogiem czy psychologiem.

Cele konferencji:

  1. Ukazanie głównych przyczyn trudności wychowawczych w szkole.
  2. Zasygnalizowanie typowych błędów popełnianych obecnie przez nauczyciele w obliczu nagannych zachowań uczniów.
  3. Wskazanie poprawnych pedagogicznie strategii radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
  4. Zapobieganie pojawianiu się nowych problemów.

RAMOWY PROGRAM

Sobota – 4 września

Część wspólna – godz. 10.00 – 11.30

  1. Część oficjalna – powitanie, przedstawienie celów konferencji.
  2. Ewa Pohorecka – Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie – „Problemy wychowawcze w pracy nauczyciela”. >>>
  3. Dr n. med. Krzysztof Szwajca – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – „Rodzina jako system”. >>>
  4. Małgorzata Jadczak-Nowacka – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie – „Współpraca nauczyciela z rodzicami”. >>>

 

Sesje równoległe: 12.00 – 13.30

Sesja Ia: DZIECI (przedszkola, edukacja wczesnoszkolna)

  1. Dr hab. Aneta Borkowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie -„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania”. >>>
  2. Bożena Janiszewska – Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie - „Praca z sześciolatkiem – kłopoty i radości”. >>>
  3. Dr Beata Sufa – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - „Szkolne blokady rozwoju mówienia”. >>>

 

Sesja Ib: MŁODZIEŻ (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Dr n. med. Tomasz Srebnicki – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - „Zaburzenia zachowania ze szczególnym uwzględnieniem agresji”. >>>
  2. Ireneusz Czachura – Ośrodek Terapii Systemowej w Krakowie - „Zaburzenia emocji ze szczególnym uwzględnieniem depresyjności”. >>>
  3. Ewa Piekarska – współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie - „Problemy wieku dorastania”. >>>